Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej Łódź, 22-24 listopada 2017
kosene @ info.p.lodz.pl


LISTA REFERATÓW X KONFERENCJI NAUKOWEJ
STEROWANIE W ENERGOELEKTRONICE I NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM "SENE 2011"

ISBN: 978-83-7283-439-3

(tytuły i streszczenia pochodzą z materiałów dostarczonych przez autorów)


  1. Jacek Kabziński    

    Adaptacyjne sterowanie manipulatorem z ograniczeniem momentu

    Adaptive control of manipulator with saturated torque

  2. Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński    

    Analiza falownikowego napędu pompy hydraulicznej w układzie sterowania objętościowego

    Analysis of inverter-fed drive of hydraulic pump in volumetric control system

  3. Mateusz Dybkowski, Teresa Orłowska-Kowalska, Grzegorz Tarchała    

    Analiza porównawcza wybranych struktur estymacji prędkości i strumienia wirnika silnika indukcyjnego w szerokim zakresie zmian prędkości kątowej

    Comparative analysis of the chosen speed and flux estimators of the induction motor in the wide reference speed changes

  4. Igor Korotyeyev, mgr Beata Zięba    

    Analiza trójfazowego matrycowo-reaktancyjnego przekształtnika prądu przemiennego z dwoma pulsacjami sygnału sterującego

    Analysis of three - phases matrix reactance frequency converter with two pulsations control signal

  5. Marcin Kamiński, Mateusz Dybkowski    

    Analiza układu bezczujnikowego wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z estymatorem MRASCC z neuronowym mechanizmem wyznaczania prędkości kątowej

    Analysis of the sensorless vector control of induction motor with MRASCC estimator and neural model applied for speed calculation

  6. Piotr Serkies    

    Analiza wybranych struktur sterowania pozycją napędów z połączeniem sprężystym

    Analysis of selected structures of position control drives with elastic coupling

  7. Andrzej Ruszewski, Andrzej Sobolewski    

    Badania porównawcze układów regulacji z regulatorami niecałkowitego rzędu

    Comparative studies of control systems with fractional controllers

  8. Dariusz Sobczyński, Małgorzata Łatka, Wiesława Malska    

    Badania układu napędowego z wysokoobrotowym trójfazowym silnikiem indukcyjnym

    Investigation of high-speed three phase induction motor drive

  9. Kamil Kiraga, Elżbieta Szychta    

    Badanie wybranych własności elektrycznych i magnetycznych szyny kolejowej

    Research of selected electric and magnetic properties of railway rail

  10. Marcin Morawiec    

    Bezczujnikowe sterowanie maszyną z magnesami trwałymi zasilaną z falownika prądu

    Sensorless control of permanent magnet synchronous motor supplied by current source inverter

  11. Konrad Urbański    

    Bezczujnikowe sterowanie napędem z SSMT wyposażonym w histerezowy regulator prądu

    Sensorless control of the PMSM drive equipped with a hysteresis band current controller

  12. Piotr Dobroń, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara    

    Bezczujnikowy układ napędowy z silnikiem z magnesami trwałymi o polu osiowym

    Sensorless control of PMSMAF using back to back converter

  13. Piotr Kołodziejek    

    Bezinwazyjna metoda diagnozowania uszkodzenia wirnika silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z przekształtnika

    Noninvasive rotor fault diagnosis method for an inverter fed squirrel cage induction motor drive

  14. Michał Jeleń, Grzegorz Jarek, Kazimierz Gierlotka    

    Bezpośrednie sterowanie momentu z wymuszeniem dynamiki silnika klatkowego i maszyny dwustronnie zasilanej

    Direct Torque Control Based Forced Dynamics Control of the Induction Motor and Doubly Fed Induction Machine

  15. Wojciech Wojtkowski    

    Cyfrowe metody generacji sygnałów PWM

    Digital methods of PWM signal generation

  16. Robert Wierzbicki, Czesław Tadeusz Kowalski    

    Diagnostyka uszkodzeń stojana i wirnika silnika indukcyjnego pracującego w zamkniętej wektorowej strukturze sterowania prędkością

    Stator and Rotor Faults Detection in Direct Field Oriented Closed Loop Induction Motor Drive

  17. Krzysztof Tomczuk, Piotr Mazurek, Marcin Parchomiuk    

    Elektroniczny statecznik do lamp metalohalogenkowych z zastosowanie diod z węglika krzemu

    Electronic ballast for halide lamps with silicone carbon (SiC) diodes

  18. Mateusz Dybkowski, Teresa Orłowska-Kowalska    

    Estymacja prędkości i wybranych parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego w bezczujnikowym układzie napędowym

    Speed and chosen motor parameters estimation for the sensorless induction motor drive system

  19. Marcin Kasprzak    

    Falownik klasy DE 13,56 MHz/450 W – wpływ nieliniowej pojemności wyjściowej tranzystora Mosfet na sterowanie metodą AM

    13.56 MHz/450 W Class DE Inverter - Influence of Nonlinear Mosfet Output Capacitance on AM Modulation

  20. Zbigniew Krzemiński    

    Identyfikacja parametrów maszyny indukcyjnej z zastosowaniem obserwatorów prędkości

    Identification of parameters of induction machine with application of speed observers

  21. Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński    

    Identyfikacja parametryczna modeli matematycznych silników ze wzbudzeniem od magnesów trwałych

    Parametric identification of PM motor mathematical models

  22. Grzegorz Tadra    

    Implementacja kaskadowego matrycowo-reaktancyjnego przemiennika częstotliwości o modulacji wektorowej

    Implementation of the Cascade Matrix Reactance Frequency Converter using Space Vector Modulation method

  23. Grzegorz Tarchała    

    Kaskadowe struktury sterowania ślizgowego w zastosowaniu do napędów z silnikami indukcyjnymi

    Cascade sliding-mode control of the induction motor drives

  24. Arkadiusz Lewicki    

    Kompensacja czasu martwego w wielofazowych, wielopoziomowych falownikach napięcia

    Compensation of dead-time effect in multiphase, multilevel Voltage-Source Inverters

  25. Jarosław Tępiński, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara    

    Kompensator mocy biernej dla elektrowni wodnej z generatorem indukcyjnym

    Reactive power compensator for hydropower plant with an induction generator

  26. Marek Michalczuk, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski    

    Litowo-superkondensatorowe hybrydowe źródło energii dla miejskiego pojazdu elektrycznego

    A lithium battery and ultracapacitor hybrid energy source for an urban electric vehicle

  27. Marcin Paprocki, Krystian Erwiński, Lech Grzesiak    

    Minimalizacja błędów nadążania w wieloosiowych maszynach CNC poprzez zastosowanie sterowania predykcyjnego z neuronowym modelem obiektu regulacji

    Tracking error minimization in multi axis CNC machines using predictive control with neural plant model

  28. Elżbieta Bogalecka, Tomasz Rubanowicz    

    Modele farmy wiatrowej na potrzeby prognozowania mocy

    Wind farm model for the prediction purposes

  29. Krzysztof Pieńkowski    

    Modele i sterowanie silnika indukcyjnego z dwoma uzwojeniami stojana

    Models and control of dual star induction motor

  30. Adam Penczek, Robert Stala, Łukasz Stawiarski, Miłosz Szarek, Andrzej Mondzik    

    Modelowanie i realizacja praktyczna symulatora sprzętowego systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem układów FPGA

    Modeling and practical realization of Hardware-in-the-Loop FPGA based photovoltaic system simulator

  31. Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Tadra    

    Modelowanie matrycowo-reaktancyjnych przemienników częstotliwości o modulacji wektorowej

    Modeling of the matrix-reactance frequency converters using SVM method

  32. Krzysztof Jakub Szwarc, Artur Cichowski, Janusz Nieznański, Paweł Szczepankowski    

    Modelowanie wpływu pojemności pasożytniczych oraz czasu martwego na napięcia wyjściowe falowników wielopoziomowych typu NPC

    Modeling the Effect of Parasitic Capacitances on the Dead-Time Distortion in Multilevel NPC Inverters

  33. Krzysztof Kulikowski    

    Modyfikowane algorytmy bezpośredniej regulacji mocy przekształtnika AC/DC współpracującego z siecią

    Modified algorithms of direct power control for AC/DC converter with the cooperation of network

  34. Andrzej Dębowski, Daniel Lewandowski    

    Napęd trakcyjny o obniżonej częstotliwości przełączeń

    Traction drive with reduced switching frequency

  35. Than van Tran, Marcin Kamiński, Krzysztof Szabat    

    Neuronowo-rozmyte estymatory zmiennych stanu układu napędowego z połączeniem sprężystym

    Neuro-fuzzy state estimators for the two-mass drive system

  36. Paweł Ewert    

    Neuronowy detektor uszkodzeń łożysk tocznych silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości

    Neural detector of rolling bearing faults in induction motors supplied from the frequency converter

  37. Dariusz Janiszewski    

    Obserwator zmiennych stanu dla silnika synchronicznego o magnesach trwały zasilanego z przekształtnika z filtrem wyjściowym

    Observer for PMSM with output filter feed by converter

  38. Daniel Wojciechowski, Ryszard Strzelecki    

    Obwód LCL dla systemów równoległej kompensacji aktywnej

    LCL Circuit for Shunt Active Power Compensation Systems

  39. Andrzej Radecki    

    Odporna regulacja wektora prądu stojana do sterowania tolerującego uszkodzenia napędów falownikowych

    Robust control of stator current vector for fault tolerant control of inverter drives

  40. Krystian Erwiński, Lech Grzesiak, Marcin Paprocki, Kazimierz Karwowski, Andrzej Wawrzak    

    Otwarty system sterowania maszynami CNC bazujący na komputerze PC z protokołem Ethernet Powerlink

    An open PC based CNC controller using the Ethernet Powerlink communication protocol

  41. Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski, Roman Barlik    

    Pomiary termiczne dla weryfikacji wartości strat łączeniowych w półprzewodnikowych przyrządach mocy

    Thermal measurement for verification of power losses in semiconductor switching devices

  42. Tadeusz Białoń, Arkadiusz Lewicki, Roman Niestrój, Marian Pasko    

    Porównanie dwóch metod doboru parametrów proporcjonalnego obserwatora zmiennych stanu silnika indukcyjnego pracującego w roli modelu przestrajanego estymatora typu MRAS

    Comparison of two methods for selection of parameters of the proportional observer operating as an adaptive model of a MRAStype estimator

  43. Adam Tomaszuk, Adam Krupa    

    Porównanie tranzystorów mocy IGBT oraz MOSFET pracujących z diodami Si i SiC

    Comparison of Losses in Silicon and Silicon Carbide Power Transistors in Hard-Switched Applications

  44. Andrzej Sikorski, Marek Korzeniewski    

    Predykcyjna regulacja momentu i strumienia silnika indukcyjnego – DTFC-P

    Predictive torque and flux control of induction motor – DTFC-P

  45. Piotr Serkies, Krzysztof Szabat    

    Predykcyjny regulator prędkości napędu dwumasowego z rozmytą adaptacją ograniczeń

    Application of the Predictive speed controller with a fuzzy constraints adaptation to the two-mass drive system

  46. Paweł Bułkowski    

    Projektowanie mostkowego przekształtnika DC/AC klasy E z rezonansem szeregowym w oparciu o optymalny punkt pracy

    Designing DC / AC E-Class bridge converter with a serial resonance based on the optimum operating point

  47. Bogdan Fabiański    

    Przekształtnik napędu silnika reluktancyjnego przełączalnego

    Switched Reluctance Motor Drive Inverter

  48. Stanisław Jałbrzykowski, Tadeusz Citko    

    Przekształtnikowy system transmisji energii ze źródła DC o niskim napięciu do sieci energetycznej

    A Converter Energy Transfer System from a Low Voltage DC Source to Power Grid

  49. Paweł Szczepankowski, Jakub Szwarc    

    Realizacja modulacji bazującej na koncepcji wektorów wirtualnych z wykorzystaniem funkcji kształtu dla przekształtników trójpoziomowych NPC

    Implementation of Virtual Space Vector PWM based on shape functions

  50. Sebastian Knychas    

    Rekurencyjne regulatory neuronowo-rozmyte w adaptacyjnej strukturze sterowania prędkością układu napędowego

    Application of the adaptive recurrent neuro-fuzzy controllers to robust speed control of the drive system

  51. Beata Zięba    

    Rozwiązania stanu ustalonego w matrycowo-reaktancyjnym przekształtniku prądu przemiennego

    Steady-state solution of matrix reactance frequency converter

  52. Stefan Brock    

    Sektorowe sterowanie ślizgowe dla napędu bezpośredniego z tarciem spoczynkowym

    Sector sliding mode for direct drive with static friction

  53. Robert Stala    

    Sprzętowa symulacja w FPGA charakterystyk paneli fotowoltaicznych na podstawie IEC 60891

    FPGA-based Hardware Simulations of Photovoltaic Arrays On The Basis of IEC 60891

  54. Grzegorz Iwański    

    Sprzężenie w przód od prądu obciążenia w układzie samodzielnej prądnicy dwustronnie zasilanej

    Load current feedforward in the standalone DFIG system

  55. Mikołaj Busłowicz    

    Stabilność ciągłych układów liniowych opisanych równaniem stanu o współmiernych niecałkowitych rzędach pochodnych

    Stability of continuous-time linear systems described by state equation with fractional commensurate orders of derivatives

  56. Dominik Górski, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara    

    Stan przejściowy przyłączenia do sieci generatora indukcyjnego z energoelektronicznym kompensatorem mocy biernej

    Grid connection transient of induction generator supported by electronic compensator of reactive power

  57. Stanisław Piróg, Marcin Baszyński, Andrzej Mondzik, Adam Penczek, Jarosław Czekoński, Stanisław Gąsiorek    

    Stanowisko badawcze elektromechanicznego magazynu energii o mocy 100kW

    The Laboratory Model of 100kW Electromechanical Energy Storage System

  58. Tomasz Sobieraj    

    Stanowisko do prototypowania algorytmów sterowania dla silników PMSM wyposażone w kartę FPGA

    Laboratory workstation for real-time control of PMSM using FPGA

  59. Adam Piłat    

    Statyczna i dynamiczna konfiguracja programowanego sterownika analogowego na przykładzie aktywnej lewitacji magnetycznej

    Static and dynamic configuration of programmable analog controller exampled by active magnetic levitation

  60. Tomasz Binkowski    

    Sterowanie bezczujnikowym napędem elektrycznym bezzałogowej platformy latającej

    Control of sensorless electrical drive in BAL

  61. Dariusz Smugała, Mariusz Stosur    

    Sterowanie elektromagnesami napędowymi dwuprzerwowych styczników elektromagnesowych prądu przemiennego

    Controlling of air double-break electromagnetic contactors equipped with AC driving electromagnets

  62. Tomasz Tarczewski, Lech Grzesiak    

    Sterowanie od stanu serwonapędu z silnikiem PMSM zasilanego z przekształtnika o sinusoidalnym napięciu wyjściowym

    State feedback control of the PMSM servo-drive with sinusoidal voltage source inverter

  63. Krzysztof Siembab, Krzysztof Zawirski    

    Sterowanie pojazdem typu "dicykl" z napędem elektrycznym.

    Control of an electric diwheel

  64. Krzysztof Rafał, Małgorzata Bobrowska-Rafał, Marek Jasiński    

    Sterowanie przekształtnikiem AC-DC-AC elektrowni wiatrowej z magazynem energii w sieciowym i autonomicznym trybie pracy

    Control of wind turbine AC-DC-AC converter under gridconnected and islanding operation mode

  65. Marek Adamowicz, Jan Kamiński, Janusz Szewczyk, Zbigniew Krzemiński    

    Sterowanie rozdziałem energii w układach przekształtnikowych pojazdów elektrycznych i źródeł odnawialnych

    Energy management in power electronics systems of pure electric vehicles and renewable energy generation systems

  66. Rafał Grodzki    

    Sterowanie trójfazowego przekształtnika AC/DC z wykorzystaniem predykcyjnego algorytmu regulacji prądu

    Control of the three-phase AC/DC converter using the predictive algorithm of current control

  67. Grzegorz Jarek    

    Sterowanie wymuszające dynamikę maszyny dwustronnie zasilanej – analiza odporności na zmiany parametrów

    Forced Dynamics Control of the Doubly-fed Induction Machine – Robustness Analysis

  68. Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman Barlik    

    Sterowniki bramkowe dla tranzystorów z węglika krzemu (SiC) – przegląd rozwiązań

    Gate drive units for silicon carbide power transistors – an solutions overview

  69. Jakub Dawidziuk    

    Straty mocy w falowniku PWM z przyrządami półprzewodnikowymi z węglika krzemu

    Power Losses in PWM Inverters using Silicon Carbide Devices

  70. Krzysztof Krykowski, Janusz Hetmańczyk, Zbigniew Gałuszkiewicz, Dawid Makieła    

    Straty mocy w wysokoobrotowych silnikach PM BLDC

    Power losses in high-speed PM BLDC motors

  71. Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Jarosław Łuszcz    

    Sumaryczne zaburzenia przewodzone generowane przez grupę napędów asynchronicznych z modulacją deterministyczną i pseudolosową

    Aggregated Conducted Interferences Generated by Group of Asynchronous Drives with Deterministic and Random Modulation

  72. Adam Kuźma    

    Symulacyjne badania trójfazowych czteroprzewodowych filtrów aktywnych pracujących z niesymetrycznym odbiornikiem

    Simulation studies of three-phase four-wire active filters working with asymmetrical receivers

  73. Jacek Rusiński    

    Szeregowo-równoległy kompensator aktywny w układzie sprzęgania źródeł rozproszonych z siecią elektroenergetyczną

    Series-parallel active compensator as a RES and power grid interconnection

  74. Sebastian Giziewski    

    Trójfazowy falownik napięcia z tranzystorami SiC JFET.

    Three-phase voltage source inverter with SiC JFET transistors

  75. Jan Iwaszkiewicz, Piotr Bogusławski, Antoni Krahel, Eugeniusz Łowiec    

    Trójfazowy kompensator zaników napięcia z wielopoziomowym przekształtnikiem kaskadowym

    Three-phase Voltage Outages Compensator with Cascaded Multilevel Converter

  76. Marek Adamowicz, Jędrzej Pietryka, Sebastian Giziewski, Mariusz Rutkowski, Zbigniew Krzemiński    

    Układy sterowania bramkowego tranzystorów z węglika krzemu SiC JFET w falownikach napięcia

    Two-stage DC-coupled gate drivers for SiC JFET based inverters

  77. Piotr Leżyński, Adam Kempski, Robert Smoleński    

    Wektorowa technika modulacji ograniczająca napięcie zaburzeń wspólnych w trójpoziomowym falowniku napięcia.

    Space vector modulation techniques for common mode voltage elimination in tree-level voltage source inverter

  78. Radosław Figura, Leszek Szychta, Roman Kwiecień    

    Weryfikacja zmodyfikowanej metody AGT do wyznaczania współczynnika sprawności silnika indukcyjnego klatkowego

    The modified AGT method verification to determine efficiency coefficient of squirrel-cage induction motor

  79. Cezary Masalski, Roman Muszyński    

    Właściwości dyskretnego modelu napędu ze sprężystością w części mechanicznej oraz z regulatorem i obserwatorem stanu

    The discrete-time model of the drive with elasticity in the mechanical part and with state controller and observer

  80. Adam Sołbut    

    Wpływ wybranych uszkodzeń silnika klatkowego na pracę układów napędowych z falownikami napięcia – badania laboratoryjne

    Influence of chosen squirrel-cage motor damages on voltage inverter fed motor drives – laboratory tests

  81. Marek Korzeniewski, Andrzej Sikorski    

    Wybrane problemy współpracy małej elektrowni wodnej z przekształtnikiem AC/DC/AC

    Selected problems of the cooperate small power station with AC/DC/AC converter

  82. Marcin Jastrzębski    

    Wykorzystanie rozmytego modelu siły oporu w adaptacyjnym sterowaniu silnikiem liniowym

    Application of fuzzy model of disturbance force in adaptive backstepping control of linear motor

  83. Stanisław Jałbrzykowski, Wojciech Wojtkowski    

    Wykorzystanie układu FPGA w sterowaniu dwukierunkowym mostkowym przekształtnikiem DC/DC

    FPGA implementation of bi-directional full-bridge DC-DC converter control

  84. Marcin Wolkiewicz, Czesław Tadeusz Kowalski, Marcin Kamiński    

    Wykrywanie zwarć zwojowych silnika indukcyjnego z wykorzystaniem składowych symetrycznych oraz sieci neuronowych

    Detection of inter-turn short circuits of induction motor with application of symmetrical components and neural networks

  85. Tomasz Cieśla    

    Wysokoczęstotliwościowy prostownik synchroniczny

    A high-frequency, current-driven synchronous rectifier

  86. Zbigniew Kaczmarczyk    

    Wysokoczęstotliwościowy falownik klasy EF

    High-frequency Class EF inverter

  87. Jakub Dawidziuk    

    Wysokosprawne przekształtniki podwyższające DC/DC mocy w systemach fotowoltaicznych

    High Efficiency High Power Boost DC-DC Converters for Photovoltaic Applications

  88. Andrzej Dębowski, Rafał Nowak    

    Wyznaczanie dopuszczalnego obszaru pracy trakcyjnego napędu asynchronicznego

    Determination of permissible working area of the asynchronous traction drive

  89. Marcin Baszyński, Stanisław Piróg    

    Wyznaczanie strat mechanicznych dla wysokoobrotowego silnika na przykładzie wirującego zasobnika energii

    Determining the mechanical losses for the high speed motor on example of the flywheel energy storage system

  90. Remigiusz Olesiński, Paweł Hańczur, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara    

    Zagadnienia komunikacyjne w układzie sterowania przekształtnikowego kompensatora elektrowni wodnej z generatorem indukcyjnym

    Communication issues in the control system of reactive power compensator for hydroelectric plant with induction generator

  91. Tomasz Pajchrowski    

    Zastosowanie sieci neuronowej do poprawy nierównomierności prędkości obrotowej silnika momentowego

    Application of neural networks to reduce speed ripple of torque motor

  92. Daniel Lewandowski, Przemysław Łukasiak, Bartosz Szyller    

    Zdalna diagnostyka napędu elektrycznego współpracującego z siecią CAN

    Remote diagnostics of electric drives cooperating with the CAN network

Strona zaktualizowana: 13.04.2017